Väeosad

Väeosad

Ajateenijate sõjaväeline väljaõpe toimub ajateenistuskohtades: maa- ja mereväe väeosades ning kaitseväe keskalluvustega üksustes. Lühike ülevaade väeosadest ja nende eesmärkidest, pikema ülevaate leiate kaitseväe kodulehelt.

Üldist väljaõppest

Sõduri baaskursus (SBK) läbitakse kõigis väeosades ühtsetel alustel, et anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised.

Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik ajateenistuse jooksul standardselt omandada järgmisi erialasid:

  • juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon
  • parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik
  • mootorsõiduki juhtimine: C-, D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt
  • side: raadio- ja traatside spetsialist
  • tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist

Mõned loetletud kursustest võivad toimuda väljaspool koduväeosa, nt parameediku erialakursus korraldatakse tervisekeskuses.

Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

 

1. jalaväebrigaad

 

Pioneeripataljoni embleemPioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8700
E-post 
 

Pioneeripataljoni ülesanne on valmistada tõkkeid vastase liikumise takistamiseks, tagada oma manööverüksuste liikumisvabadus ja tõsta nende ellujäämisvõimet välikindlustamise abil. Pataljon asub Tapal, kus õpetatakse pioneere nii pioneeripataljoni enda kui ka kergeja mehhaniseeritud jalaväepataljonide koosseisu. Mitmekülgsete pioneeriülesannete täitmiseks õpetatakse ajateenijatele nii jalaväe baasteadmisi kui ka erinevaid spetsiifi lisi oskusi: lõhkamist, miinide käsitsemist, demineerimist, välisildade ehitamist, mootorsaagide ning muude spetsiaalsete tööriistade käsitsemist jpm. Mitmekülgne on pataljoni tehnikapark. Sõdurite kasutuses on nii tavalised transpordivahendid kui ka rasketehnika (ekskavaatorid, frontaallaadurid, buldooserid jms) ning pioneeri-eritehnika (teelaotus- ja sillamasinad). Pioneeripataljonis tuleb kasuks hea füüsiline ettevalmistus, käteosavus ning tehniline taiplikkus. Loe veel…

 

Embleem SuurtükiväepataljonSuurtükiväepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8500
E-post
 

Suurtükiväepataljon on brigaadi orgaaniline lahingutoetusüksus, mille ülesanne on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Suurtükiväepataljon, mille väljaõpe keskendub erineva taseme koostöö harjutamisele, on brigaadiülema vahend lahingu tulemuse otsustamiseks.

Pataljon asub Tapal, mille lähiümbruses toimub suurem osa igapäevasest väljaõppest. Väljaõppe käigus sooritatakse jalaväe- ja suurtükilaskmisi, millest võtab osa kogu pataljoni koosseis. Iga suurtükiväelase puhul eeldame professionaalsust, kiirust ja täpsust, sest relvasüsteeme käsitsedes ei tohi eksida millimeetritki. Tuletegevuse toetamiseks ja läbiviimiseks koolitatakse ajateenijaid järgmistele erialadele: relvameeskond, mõõdistus, arvutus, tulejuhtimine, side, tehnoabi (remont), meditsiin ja autojuhid. Kuna paljud erialad kattuvad ka tavaelus olevatega, lähtutakse erialavalikul eelkõige eelnevast tsiviilettevalmistusest ja kutsesobivusest. Loe veel…

 

Õhutõrjepataljoni embleemÕhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8600
E-post
 

Tapa sõjaväelinnakus paiknev õhutõrjepataljon koolitab spetsialiste vastase õhuründe- ja õhuvaatlusvahendite avastamiseks ning maapealsete relvasüsteemidega mõjutamiseks. Erialaõppe käigus õpitakse pärast sõdurile vajalike baasteadmiste omandamist õhutõrjerelvade meeskondades tegutsemist ning harjutatakse õhutõrjerelvadest laskmist nii imitaatoritel kui ka lahinglaskmistel. Võimalik on saada väljaõpet õhutõrje raketikompleksi Mistral, õhutõrjekahuri ZU-23-2 alias Sergei ning tulejuhtimise ja tagala erialadel. Lisaks õpetatakse eristama peamiseid kasutusel olevaid õhuründe- ja õhuvaatlusvahendeid – lennukeid, koptereid ja mehitamata lennuvahendeid ning käsitsema tuvastamiseks kasutusel olevaid moodsaid radareid ja tulejuhtimissüsteeme. Loe veel…

 

Tagalapataljoni embleemTagalapataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post
 

Sõjaajal on tagalapataljoni põhiülesanne 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime tagamine. Rahuajal toetatakse aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, pataljone ja üksikkompaniisid meditsiini, sõidukite remondi, laonduse ja varustamisega. Tagalapataljonis koolitatakse peamiselt logistika-, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laonduse- ja toitlustusvaldkonna spetsialiste. Siin on võimalik õppida autojuhiks (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialistiks, parameedikuks, mehaanikuks, laopidajaks, toidukäitlejaks ja väliköögi kokaks ning tõstuki- ja kraanajuhiks. Lisaks tagalaerialadele moodustab suure osa väljaõppest jalaväetaktika ning väljaõpet pakutakse ka kuulipilduri ja tankitõrje erialadel. Loe veel…

 

Scoutspataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post 
 

Scoutspataljon on Tapal paiknev 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline manööverüksus, mis pakub maailmatasemel professionaalset väljaõpet. Scoutspataljon on relvastatud Eesti moodsaima tehnika ja relvastusega (nt lahingumasinad CV9035 ja tankitõrjeraketikompleksid Javelin). Alates 2017. aastast on kutsealustel võimalus läbida ajateenistus ka jalaväe lahingumasina CV9035 jalastuvas isikkoosseisus. Soomusjalaväekompaniis lahingumasina meeskonnas teenimine on uhkuseks igale sõdurile. Teenistuses saab jalaväe allohvitseri, kuulipilduri, täpsus laskuri või tankitõrjuja väljaõppe. Pärast ajateenistust on võimalik tegevväelasena Scoutspataljoniga liituda ning jätkata teenistust kas juba omandatud erialal või areneda edasi pataljonisiseselt. Loe veel…

 

 

viru_jalavaepataljonViru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post
 

Jõhvis asuv Viru jalaväepataljon korraldab mehhaniseeritud jalaväeüksuse väljaõpet. Sõduritele antakse laske- ja lahingutehnilised oskused, et olla edukas meeskonnaliige laskurina, täpsuslaskurina, kuulipildurina (MG-3), tankitõrjujana (Carl Gustav, Javelin), miinipildurina või parameedikuna. Samuti koolitatakse autojuhte, kes lisaks B- ja C-kategooria sõidukijuhi kvalifi katsiooni omandamisele läbivad ka soomukijuhi (PASI XA-188) väljaõppe. Lisaks reakoosseisule õpetatakse välja sõjaaja allüksuste meeskonna-, jao- ja rühmaülemaid ning soomuki raskekuulipilduja sihtureid. Eriline koht väljaõppes kuulub lahinglaskmistele, mille käigus saavad sõdurid ja allüksused tegutseda päris laskemoonaga ja seda lahingolukorrale võimalikult sarnastes tingimustes.

Pärast teenistust on võitlejad enesekindlamad nii metsas kui ka meeskonnatöös ja füüsiliselt ning vaimselt tugevamad. Loe veel…

 

Kalevi jalaväepataljoni embleemKalevi jalaväepataljon

Rae põik 1, 76806 Paldiski
Tel 717 8200
E-post
 

Kalevi jalaväepataljon on mehhaniseeritud üksus, mille peamine ülesanne on võitlusvõimelise reservi koolitamine. Paldiskis asuvas pataljonis õpetatakse välja manööver- ja toetusüksusi.

Erialadest viiakse väeosas läbi nooremallohvitseride, autojuhtide, 120 mm miinipilduja, tankitõrje, kuulipiduri ning soomukijuhi eriala kursusi. Pataljoni relvastusse kuuluvad automaadid Galil, kuulipildujad MG-3, tankitõrje granaadiheitjad Carl Gustav, tankitõrje
raketikompleksid Javelin, 120 mm miinipildujad ning soomustransportöörid PASI XA-180.

Nagu ajalooliselt on välja kujunenud, võitleb ka tänapäeva Kalevi jalaväepataljon lahinguväljal alati eesliinil. Loe veel…

 

Tankitõrjekompanii, luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii

Tankitõrjekompanii
Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post
 
Luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii
Loode 35
45106 Tapa
Tel 717 8000
E-post 
 

1. jalaväebrigaadis on võimalik ajateenistus läbida ka tankitõrjekompanii,  luurekompanii või staabi- ja sidekompanii koosseisus. Tankitõrjekompaniis antakse väljaõpe kesk- ja pikamaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmetele, seetõttu on põhirõhk lasketehnilisel ettevalmistusel ning meeskondade maksimaalselt heal koostööl.

Luurekompanii intensiivse ning haarava väljaõppe käigus omandatakse teadmised ja oskused brigaadi lahingutegevuseks vajaliku luureinformatsiooni kogumiseks. Staabi- ja sidekompaniis saab õppida brigaadi staabi tegevuse tagamist (staabi püstitamine, valve jne) ning brigaadi ja üksuste vaheliste sideühenduste loomist.

 

2. jalaväebrigaad

 

Embleem Kuperjanovi jalaväepataljonKuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post
 

Võrus ajaloolistes Taara kasarmutes asuv Kuperjanovi jalaväepataljon on Eesti suurim rahuaegne kergejalaväepataljon, kus õpetatakse ajateenijaid välja kergejalaväe, miinipilduja, tagala- ja sideerialadel ning seda kõike tugeva jalaväelise taustaga. Lisaks saavad kõik ajateenijad tsiviilellu kaasa korraliku esmaabikogemuse, oskuse metsas liikuda ja looduses toime tulla ning selge teadmise enda võimete piiridest.

Kuperjanovlaste tuntud embleemi on uhkusega kandma oodatud kõik, kes kehalt sitked, vaimult tugevad ja kes ei karda end proovile panna. Loe veel…

 

Muud üksused

 

Staabi- ja sidepataljonstaabi-ja-sidepataljon

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
Tel 717 2000
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni ülesanne on Kaitseministeeriumi valitsemisalas üleriigilise strateegilise side- ja infotehnoloogilise ning teavitusalase toetuse tagamine. Sidekompanii erialane väljaõpe hõlmab elektroonika ja elektrotehnika põhialuseid, raadio- ja traatsidet, IT-aluseid ning taktikalist sidesüsteemi ESTTACS (Estonian Tactical Communication System). Staabikompanii väljaõppe põhirõhk on suunatud staapide töö tagamisele ning staapide püstitamisele maastikule või asustatud punktidesse.

Staabi- ja sidepataljoni koosseisus tegutsevad ka teavituskeskus ja Kaitseväe strateegiline sidekeskus. Teavituskeskuses koolitatakse teavitusspetsialiste: fotograafe, videooperaatoreid, küljendajaid-kujundajaid, reportereid-toimetajaid ja otseteavitusmeeskondi.
Kaitseväe strateegilises sidekeskuses koolitatakse IT-taustaga küberajateenijaid, kelle väljaõpe hõlmab endas IT-aluseid, infoturvet ning IT-teenuste arendamist, tagamist ja haldamist. Loe veel…

 

 

Küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus valmistab ette kaitseväe reservüksuste meediameeskondi, kuhu kuuluvad fotograafid, videooperaatorid, küljendajad-kujundajad ja reporterid-toimetajad.

Teavituskeskuse erialakursusel:

  • saab ülevaate riiklikust teavitussüsteemist
  • räägitakse informatsiooni osatähtsusest nüüdisaegses sõjapidamises ja antakse ülevaate kaitseväe valmisolekust selliseks sõjaks
  • antakse erialane ettevalmistus teenistuseks fotograafi, videooperaatori, küljendaja-kujundaja või reporteri-ajalehetoimetajana kaitseväe meediameeskonnas
  • õpitakse tegutsema meediameeskonnana, sh olukorras, mil meeskond peab suutma iseseisvalt lahinguväljal tegutseda
  • läbitakse otseteavituskoolitus, kus õpitakse analüüsima sihtrühmi, planeerima ja taktikalisel tasandil läbi viima informeerimis- ja mõjutustegevusi

Erialakursusele järgneb teenistuspraktika ning ajateenijad kaasatakse kaitseministeeriumi, kaitseväe ja Kaitseliidu teavitus- ja meediaoperatsioonidesse. See tähendab meeskonnana Sõdurilehe koostamist ja väljaandmist, kaitsevaldkonna ürituste ja õppuste kajastamist, trükiste, videolugude, fotomaterjali, lühifilmide ja veebilehtede tootmist.

Sind oodatakse teavituskeskusesse, kui õpid või oled õppinud või tegutsed meedia- või audiovisuaalse kunsti valdkonnas ning läbid 11-kuulist ajateenistust. Teenistus teavituskeskuses eeldab edukalt läbitud sõduri baaskursust. Kandideerimiseks tuleb sõduri baaskursuse esimese kuu jooksul saata elulookirjeldus, motivatsioonikiri ning võimalusel ka näiteid varasematest töödest keskuse e-posti aadressile.  Loe veel…

 

Embleem Kaitseväe Logistikakeskuse logistikpataljonToetuse väejuhatuse logistikapataljon

Ämari, Vasalemma vald
Tel 717 4300
E-post
 

Logistikapataljon on üks osa toetuse väejuhatuse allüksustest asukohaga Harjumaal, Ämari lennubaasis. Pataljoni igapäevane ülesanne on korraldada logistika- ja tagalaerialade väljaõpet ning Kaitseväe üksuste logistilist toetust: erinevaid transpordioperatsioone, varustamist ja tehnika remonti.

Ajateenijaid õpetatakse välja järgmistel erialadel: transport, varustamine, remont ja hooldus, meditsiin, laomajandus, toitlustus ja julgestus, lisaks väiksemas mahus ka side- ja IT-valdkonnaga
seonduvatel erialadel.

Talvel ja suvel teenistust alustavad ajateenijad jätkavad pärast sõduri baaskursuse läbimist nooremallohvitseride või autojuhikursusel. Nooremallohvitseride kursuse läbinud ajateenijad omandavad vajalikud juhtimis- ja erialased oskused, mida saab edukalt ka hilisemas tsiviilelus rakendada. Autojuhikursusel osalejad omandavad C- ja CE-kategooria ning parimad D-kategooria juhtimisõiguse. Täiendavalt läbivad enamik autojuhte veel ka ohtlike veoste (ADR) koolituse. Pärast erialakursuste läbimist jätkavad ajateenijad teenistust allüksustes ning täidavad oma erialaseid ülesandeid teenistuse lõpuni. Loe veel…

 

Embleem VahipataljonSõjaväepolitsei vahipataljon

Tööstuse 54a, 10402 Tallinn
Tel 717 2800
E-post
 

Mereväebaasis asuva vahipataljoni põhiülesanne on sõjaväepolitsei sõjaaja üksuste koolitamine. Lisaks sellele osalevad vahipataljoni ajateenijad Kadrioru lossi vahtkonnas ning tähtsamatel riiklikel ja kaitseväelistel tseremooniatel. Pärast baasõpet jagunevad ajateenijad autojuhi, relvaeriala ning nooremallohvitseri erialakursustele. Ajateenistus vahipataljonis kestab 11 kuud.

Ajateenistuse viimases pooles toimub sõjaväepolitsei erialaõpe, mis hõlmab endas nii ruumide, hoonete, sõidukite ja inimeste läbiotsimise  protseduure ja sõjaväepolitsei taktikat kui ka massirahutuse kontrolli väljaõpet. Põgusalt viiakse ajateenija kurssi ka isikukaitse põhitõdedega. Väljaõppe fi naal on Kaitseväe suurõppus Kevadtorm või pataljoni enda õppus nimega Karujälg. Loe veel…

 

Embleem MerevägiMerevägi (mereväebaas ja laevastik)

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
Tel 717 7200 (laevastik) , 717 7000 (mereväebaas)
E-post (laevastik), (mereväebaas)
 

Mereväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Peamine tegevusvaldkond on miinitõrje ning mereolukorra teadlikkuse tagamine. Merevägi korraldab Eesti merealadel riigisiseseid ja rahvusvahelisi õppusi ning osaleb ka
rahvusvahelistel õppustel ning operatsioonidel.

Mereväe koosseisu kuuluvad miinitõrje- ja toetuslaevadest koosnev laevastik ning tuukrid; laevastikule vajaliku kaldatoetuse tagab Tallinna Miinisadamas asuv mereväebaas. Pärast sõduri baaskursust läbivad ajateenijad madruse baaskursuse, et jätkata teenistust ja erialaväljaõpet laevadel, kus läbitakse relvastuse, side, motoristi või tekimadruse kursused. Ajateenistus mereväes on suurepärane võimalus kasuliku meresõidukogemuse saamiseks. Loe veel…

Viimati uuendatud: 07/09/2019