Kodanikega suhtlemise alused

Kodanikega suhtlemise alused

Lehel võtame kokku olulisemad kodanikega suhtlemise põhimõtted: millised on teenuse osutamisel järgitavad standardid, kuidas hoiame eraelulist teavet ning millised on võimalused anda ameti tegevuse kohta tagasisidet.

Teenusstandardid

Mõiste
Teenusstandard on dokument, mis sätestab Kaitseressursside Ameti avalike teenuste miinimumnõuded.

Eesmärk
Teenusstandardid on kehtestatud teeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja klientide teavitamiseks nõuetest, millele avalik teenus peab vastama. Teenusstandard annab ülevaate teenusest ning sellega seonduvatest õigustest ja kohustustest.

Teenusstandardite kehtestamise õiguslik alus
Avalike teenuste standardite koostamise juhised kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. a protokollilise otsusega nr 43 ja Vabariigi Valitsuse 2. jaanuari 2001. a protokollilise otsusega nr 1

Sisu

  • avaliku teenuse kirjeldus ja viideted olulisematele õigusaktidele
  • ametnike ja klientide õigused ning kohustused
  • kontaktandmed täiendava info saamiseks

Teenusstandardid

Ettepanekud, arvamused ja kaebused
Paremaks teenindamiseks ootab amet  klientidelt tagasisidet ja ettepanekuid:

  • e-posti aadressil 
  • aadressil Aiandi 15, 12918 Tallinn
  • suuliselt või kirjalikult Kaitseressursside Ameti teeninduskohtades

Kui teenuse kvaliteet ei vastanud standardile, palub amet sellest teatada kirjalikult eelpool toodud aadressil. Vastus saadetakse kirjalikult hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Viimati uuendatud: 27/08/2018