Taotlused

Taotlused

Sellelt lehelt leiate vormid, mis lihtsustavad Kaitseressursside Ametile taotluste esitamist ja teadete saatmist. Leidke oma taotluse või teate sisule vastav vorm. Kõige mugavam on kasutada taotluse või teate esitamiseks riigiportaali www.eesti.ee ikooniga vorme, sest ID-kaardiga autentides on need eeltäidetud.

Kuidas taotlust esitada?

Taotlus esitage sobival alloleval taotlusvormil. Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik vajalikud lahtrid taotluses on täidetud ning vajalikud dokumendid ja tõendid lisatud. ID-kaardiga allkirjastamise ja krüpteerimise kohta lugege lähemalt sertifitseerimiskeskuse kodulehelt.

Taotluses peab olema:

 • taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi
 • selgelt sõnastatud sisu
 • esitamise kuupäev ja taotleja allkiri
 • selgitus, mis viisil soovite taotlusele vastust saada ning vastamiseks vajalikud kontaktandmed
 • muud õigusaktidega ettenähtud andmed

Taotluse võite esitada:

 • ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile
 • kirja teel aadressile Aiandi 15, 12918  Tallinn
 • tuues selle käsipostiga meie esindusse Tallinnas Aiandi 15 või Tartus Puiestee 114c
 • ameti esindajale arstlikus komisjonis
 • riigiportaali www.eesti.ee kaudu

Taotlusele vastame kirjalikult 14 tööpäeva jooksul. Kui vastamistähtaeg on pikem, siis on see märgitud teate või taotlusvormi kirjelduse juurde. Kaitseressursside Amet väljastab kõik vastused ja tõendid eesti keeles. 

Üldine

Vorm nr 1. Kiri

Kasutage kirja vormi, kui soovite vabas vormis Kaitseressursside Ameti poole pöörduda.

Aja- ja asendusteenistus, kaitseväekohustus

Vorm nr 2. Kutsealuse taotlus ajateenistusse asumiseks

Kutsealusena on teil võimalus asuda ajateenistusse omal algatusel. See on hea võimalus kavandada ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida teenistus varakult.

 • Pärast taotluse esitamist kutsutakse teid esimesel võimalusel arstlikku komisjoni ja ajateenistusse.

  Ajateenistusse asumise aega planeerides arvestage, et ajateenistusse kutsutakse kindlaksmääratud aegadel kolm korda aastas ning enne teenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon. Ajateenistusse kutsumise aja ja väeosa otsustab Kaitseressursside Amet.

  Loe lähemalt

Vorm nr 3. Naise taotlus ajateenistusse asumiseks

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad asuda ajateenistusse omal soovil.

 • Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuse võtmiseks.

  Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja pikaajaline kohustus. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses tulevast elukutset.

  Loe lähemalt

Vorm nr 4. Taotlus kaitseväekohustuse võtmiseks

Kaitseväekohustuseta Eesti kodanikud saavad alates 18. eluaastast võtta kaitseväekohustuse.

 • Kaitseväekohustust ei pea võtma kodanikud, kellel see kohustus juba on, näiteks kutsealused ajateenistusse asumiseks. Viimasel juhul tuleb täita vorm nr 9: kutsealuse taotlus ajateenistusse asumiseks.

  Kaitseväekohustusest ei saa pärast selle võtmist loobuda. Kaitseväekohustuse võtnul on teiste kaitseväekohustuslastega sarnased õigused ja kohustused, sh kohustus läbida ajateenistus või osaleda õppekogunemistel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 5. Taotlus ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbima asendusteenistuse.

 • Taotluses tuleb ära tuua selged ja mõjuvad põhjused, miks soovitakse ajateenistuse asemel läbida asendusteenistus. Taotluse võib esitada igal ajal, kuid mitte hiljem, kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise kuupäeva.

  Taotluse rahuldamisel teatab Kaitseressursside Amet teile asendusteenistusse kutsumise aja ja teenistuskoha hiljemalt 30 päeva enne asendusteenistuse algust.

  Loe lähemalt

Ajapikenduse taotlused

Vorm nr 6. Ajapikendus kõrgharidusõpinguteks Eestis

Keskhariduse omandamise aastal Eesti kõrgkooli astudes on teil võimalus valida, millisel järgnevast kolmest aastast ajateenistusse asute. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september.

  • Ajateenistusse asumise aasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast.
  • Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
  • Teil on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui Te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.
  • Teie valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub Teid valitud aastal ajateenistusse.
  • Kui taotlete kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis Teie õppekoht säilib.
  • Paberil taotlus palun saatke postiga või esitage Kaitseressursside Ameti postiaadressil Aiandi 15, 12918 Tallinn. E-kirjaga saatke taotlus
  Loe lähemalt

Vorm nr 7. Ajapikendus õpinguteks sisekaitseakadeemias

Ajapikendust on õigus taotleda sisekaitseakadeemia politsei-, piirivalve- või päästeerialal kõrghariduse omandamiseks

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb Kaitseressursside Ametile esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust on õigus saada kuni õpingute nominaalkestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks. Õigus ajapikendusele lõpeb õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 8. Ajapikendus õpinguteks arsti või õe erialal

Ajateenistusse ei kutsuta arsti või õe erialal õppivat üliõpilast, kui ta esitab Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse.

 • Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Välisriigi kõrgkoolis õppima asunud üliõpilane peab koos taotlusega esitama ka õppeasutuse tõendi immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta. Õppe nominaalkestuse ületamisel tuleb esitada õpingute jätkumise kohta täiendav tõend igal lisaõppeaastal.

  Loe lähemalt

Vorm nr 9. Ajapikendus välisriigis üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks välisriigis.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga tuleb esitada Kaitseressursside Ametile pärast kutsealusena arvele võtmist või õpingute alustamisel.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on õpingute lõpetamise või katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 21-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 10. Ajapikendus õpinguteks välisriigi kõrgkoolis

Ajapikendust on õigus taotleda kõrghariduse omandamiseks välisriigis, kui teid on kõrgkooli immatrikuleeritud keskhariduse omandamise aastal.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb esitada Kaitseressursside Ametile 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on esimese astme kvalifikatsiooni saamiseni või õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 11. Ajapikendus laste ülalpidamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda kutsealusest lapsevanema või lapse ülalpidajana, kui ülalpidamiskohustus lähtub perekonnaseadusest.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal:

  • alla kolmeaastast last
  • kahte last
  • üht last, kellel pole teisi ülalpidamiskohustusega lähedasi

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 12. Ajapikendus puudega sugulase hooldamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda puudega inimese sugulasel, kellel on ülalpidamiskohustus perekonnaseadusest lähtuvalt.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal raske või sügava puudega inimest, kellel ei ole teisi ülalpidamiskohustusega sugulasi.

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 13. Ajapikendus valitava kogu liikmelisuse ajaks

Ajapikendust on õigus taotleda kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks oleku ajaks.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks saamisel, kuid hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on liikmeks oleku aja lõpuni või asjaolude äralangemiseni.

  Loe lähemalt

Teated

Vorm nr 14. Teade valedest andmetest kaitseväekohustuslaste registris

Teie andmed kaitseväekohustuslaste registris on valed? Teatage Kaitseressursside Ametile õiged andmed.

 • Kaitseväekohustuslaste registris on kaitseväekohustuslaste kontaktandmed, terviseandmed jms andmed. Teil on õigus nõuda oma registriandmete parandamist, kui need ei ole õiged.

   

  Loe lähemalt

Vorm nr 15. Elukoha- ja kontaktandmete teade

Teatage Kaitseressursside Ametile oma elukoha- ja kontaktandmed, kui need puuduvad kaitseväekohustuslaste registrist või on valed.

 • Kaitseressursside Ameti ja kaitseväe kutsete ning teadete õigeaegne kättesaamine on oluline, sest määratud ajal arstlikku komisjoni ja kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele ilmumine on kohustuslik.

  Kaitseväekohustuslasel on kohustus teatada õiged andmed Kaitseressursside Ametile viivitamatult ja kirjalikult.

  Loe lähemalt

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teatage Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Arstlik komisjon peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Vorm nr 17. Teade ajapikenduse põhjuste äralangemisest

Õigus ajapikendusele lõpeb ajapikenduse andmise põhjuste äralangemisel ning sellest tuleb Kaitseressursside Ametit teavitada.

 • Teade tuleb saata Kaitseressursside Ametile viivitamatult pärast ajapikenduse põhjuste äralangemist. Näiteks kui ajapikenduse andmise aluseks oli kõrghariduse omandamine välisriigis, siis õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 18. Teade asendusteenistuskohast

Valmisolekust oma asutuses läbi viia asendusteenistust võivad teatada kõik kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistuskohaks sobivad asutused.

 • Asendusteenistuja teenistuskoht võib olla:

  • sotsiaalteenuse osutaja juures
  • õppeasutuses, kus on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid
  • päästesündmuse lahendamisega tegelevas asutuses

  Asendusteenistuja teenistuskoht ei tohi olla asutuses või isiku juures, kus ta enne asendusteenistusse asumist töötas.

  Loe lähemalt

Andmete väljastamine

Vorm nr 19. Tõend kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta

Kaitseressursside Amet väljastab tõendeid Eesti kaitseväes kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta.

 • Andmeid väljastatakse kaitseväekohustuslaste registrist. Tõend on eestikeelne.

  Arhiiviteatisi teenistuse kohta nõukogude armees väljastab rahvusarhiiv.

  Loe lähemalt

Toetused riigikaitseõpetusele

Vorm nr 20. Toetuse taotlus õppevahendite ostmiseks

Toetust saab taotleda riigikaitseõpetuseks vajalike õppematerjalide- ja tarvikute, relvaimitaatorite ning kirjandus- ja teatmeteoste ostmiseks.

Vorm nr 21. Toetuse taotlus riigikaitselaagri korraldamiseks

Toetust saab taotleda õpilaste ja kaasasolevate õpetajate toitlustamise, erivarustuse kasutamise ja hooldamise, transpordi, õppevahendite kasutamise, vajadusel meditsiinilise teenindamisega seotud kulude katmiseks.

Vorm nr 22. Toetuse taotlus õppekäikude korraldamiseks

Toetust saab taotleda kuni kahe õppekäigu korraldamiseks. Toetust antakse toitlustamise, piletite, giiditeenuse ja transpordiga seotud kulude katteks.

Arstliku komisjoni otsuse vaie

Vorm nr 23. Arstliku komisjoni otsuse vaie

Kui Te ei nõustu Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega, siis on Teil õigus esitada vaie Kaitseministeeriumi arstlikule vaidekomisjonile.

 • Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast arstliku komisjoni otsuse teatavakstegemist postiaadressil Kaitseministeeriumi arstlik vaidekomisjon, Sakala 1, 15094 Tallinn või e-posti aadressil 

  Kaitseministeeriumi arstlik vaidekomisjon vaatab Teie vaide läbi 60 päeva jooksul vaide saamisest arvates. Vajadusel võib komisjon Teid suunata eriarsti vastuvõtule ja/või täiendavatele terviseuuringutele. Viimasel juhul pikeneb vaide läbivaatamise aeg eriarsti konsultatsiooni ja/või terviseuuringu vastuse laekumise aja võrra.

  Loe lähemalt

Viimati uuendatud: 27/08/2018